О нама

Дом здравља Ваљево је носилац примарне здравствене заштите, чији је оснивач Град Ваљево од 2011. године, када се установа, сходно законским прописима, издвојила из Здравственог центра Ваљево. Значајни напори усмерени су ка превенцији и здравственом просвећивању грађана. Увођењем информационог система омогућено је коришћење електронског картона и створени су услови за тимски рад лекара и медицинских сестара. Грађанима је омогућено да се определе за изабраног лекара, који их добро познаје и брине се о њиховом здрављу. Поред тога, омогућено је да телефонским путем добију савет свог лекара или поруче терапију за хроничне болести. Грађани прегледе код изабраног лекара могу заказати и преко Информационог здравственог система (ИЗИС) преко сајта www.mojdoktor.gov.rs, а по потреби изабрани лекар им преко истог система заказује преглед код специјалисте за поједине болести у Општој болници Ваљево. Установа предњачи у увођењу новина у нашем здравственом систему. Дом здравља Ваљево је био акредитован међу првим домовима здравља у Србији у пилот пројекту 2008. године, на 3 године. Нова акредитација је почела 2016. године. Здравствене услуге пружају се за подручје Града Ваљева, односно око 90.000 корисника у граду и селу. Највећем броју пацијената услуге се пружају у централном објекту Дома здравља, у центру града (Железничка 12). У саставу Дома здравља Ваљево су и три градске здравствене станице и амбуланте (Дом пензионера, Ново насеље и Пети пук), 13 сеоских и амбуланта у туристичком насељу Дивчибаре. Служба за стоматолошку здравствену заштиту делатност обавља у централном објекту и у стоматолошким ординацијама у свим основним школама у граду, у Медицинској школи, Пољопривредној школи и Техничкој школи.

Здравствена делатност на примарном нивоу коју обавља Дом здравља, обухвата:

-заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести;
-лечење и рехабилитацију оболелих и повређених грађана;
-превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;
-здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
-спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
-спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
-патронажне посете, лечење и рехабилитацију;
-спречавање и рано откривање болести;
-хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
-рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;
-заштиту менталног здравља;
-палијативно збрињавање;
-обављање научно истраживачке и образовне делатности;
-друге послове утврђене законом.

Дом здравља Ваљево по областима делатности у свом саставу има једанаест организационих јединица, смештених у централном објекту у Улици Железничка бр.12., изузев здравствених станица и амбуланти на терену и Службе за стоматолошку здравствену заштиту која је смештена у засебном објекту у Улици Карађорђева бр. 45. Организационе јединице Дома здравља Ваљево су:
1.Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим станицама и амбулантама;
2. Служба кућног лечења и неге;
3. Служба за здравствену заштиту деце;
4. Служба за здравствену заштиту жена;
5. Служба поливалентне патронаже;
6. Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
7. Служба хитне медицинске помоћи са санитетским превозом;
8. Служба социјалне медицине и информатике;
9. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове;
10. Медицина рада;
11. Едукативни центар.

У нашој установи функционишу Школе за труднице и родитељство које је основано 2005. године, Саветовалиште за исхрану (2007. год.), Школа за психофизичку припрему трудница (2013. год), Саветовалиште за Diabetes mellitus (2015. год.), Саветовалиште за исхрану одојчета (2016. год.), Телефонско саветовалиште ,,Деца Србије - хало беба“. Ради унапређења континуиране медицинске едукације 2012.године је основан Центар за едукацију. Сви запослени су обновили лиценце у предвиђеном периоду. Са циљем превенције здравља становништа и реализације здравствено-васпитних активности организован је низ акција на терену којима су обележени значајни датуми у календару здравља - превентивним прегледима и поделом едукативног материјала. До 2016. године одржано је 11 великих превентивних акција - манифестација здравља, познатих под називом „Медицинска села“. Организују се бесплатни превентивни прегледи за колективе, превентивне акције за становнике градског и сеоског подручја. Тим запослених у Дому здравља је урадио Клинички пут за рано откривање карцинома дебелог црева, који је усвојен и примењиван у раду домова здравља у Србији. Спроводе се скрининзи Министарства здравља на карцином грлића материце и карционом дебелог црева, започети су скрининзи на дијабетес и кардиоваскуларне болести, док је у плану скрининг на дијабетес.

Из буџета Града Ваљева у последње време пуно је инвестирано у реконструкцију објеката, набавку опреме и савремених медицинских апарата. Обновљени су подови у холовима и ординацијама, намештај, инсталације грејања, тоалети и канализациона мрежа, урађен прилаз за инвалиде. Набављен је савремени аутоклав за стерилизацију, 12-канални ЕКГ апарат за Педијатрију, троканални ЕКГ апарати, аудиометри и медицински инвентар. Приновљена је рачунарска опрема, улаже се у софтвере.

Наше активности су усмерене на промоцију здравља и превенцију болести, унапређење квалитета услуга које су пружају корисницима здравствене заштите, континуирану медицинску едукацију, набавку нове и савремене опреме, јачање постојећих и остваривање нових партнерстава са свим сегментима друштва који могу имати утицај на здравље.