Јавне набавке

2021.

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА - 2021.

07.10.2021. Позив за подношење понуда

29.09.2021. Позив за подношење понуда

28.09.2021. Позив за подношење понуда

17.09.2021. Позив за подношење понуда

27.07.2021. Позив за подношење понуда

22.07.2021. Позив за подношење понуда

12.07.2021. Позив за подношење понуда

07.07.2021. Позив за подношење понуда

01.07.2021. Позив за подношење понуда

30.06.2021. Позив за подношење понуда

30.06.2021. Позив за подношење понуда

22.06.2021. Позив за подношење понуда

16.06.2021. Позив за подношење понуда

14.06.2021. Позив за подношење понуда

11.06.2021. Позив за подношење понуда

21.05.2021. Позив за подношење понуда

18.05.2021. Позив за подношење понуда

12.05.2021. Позив за подношење понуда

05.05.2021. Позив за подношење понуда

12.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 6

12.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 2

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 8

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 6

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 5

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 4

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 3

08.04.2021. Позив за подношење понуда - партија 2

31.03.2021. Позив за подношење понуда

30.03.2021. Позив за подношење понуда

30.03.2021. Позив за подношење понуда

22.03.2021. Позив за подношење понуда

11.03.2021. Позив за подношење понуда

19.02.2021. Позив за подношење понуда

19.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

18.02.2021. Позив за подношење понуда

12.02.2021. Позив за подношење понуда

12.02.2021. Позив за подношење понуда

12.02.2021. Позив за подношење понуда

11.02.2021. Позив за подношење понуда

02.02.2021. Позив за подношење понуда

01.02.2021. Позив за подношење понуда
2020.


Канцеларијски материјал ЈН 1.1.3 (11/20) Поновљени поступак за партију 1

Канцеларијски материјал ЈН 1.1.3 (11/20) Поновљени поступак за партију 1

Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора

Набавка стоматолошки потрошни материјал ЈН бр.1.1.9 (13/20) Набавка средства за одржавање хигијене ЈН мале вредности бр.1.1.2 (12/20) Набавка канцеларијског материјала јавна набавка мале вредности бр.1.1.3 (11/20) Јавна набавка у отвореном поступку - набавка енергената бр.1.1.6(10/20) Јавна набавка бр.1.2.8. (09/20) услуге одлагања и уништавања медицинског отпада.

Јавна набавка бр.1.2.8. (09/20) услуге одлагања и уништавања медицинског отпада.

Позив за подношење понуда Kонкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге мобилне телефоније за потребе ДЗ Ваљево ЈН бр.1.2.9(05/20) Набавка Сервис и одржавање возила ЈН бр.1.2.3. (08/20) НАБАВКА ПНЕУМАТИЦИ И АКУМУЛАТОРИ СА УСЛУГОМ БАЛАНСИРАЊА,МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ ПНЕУМАТИКА БР.1.1.11 (07/20)

"НАБАВКА ПНЕУМАТИЦИ И АКУМУЛАТОРИ СА УСЛУГОМ БАЛАНСИРАЊА,МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ ПНЕУМАТИКА БР.1.1.11 (07/20"

Kонкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели угоовора Обавештење о додели уговора

Осигурање имовине и лица бр.ЈН 1.2.4. (06/20) Набавка услуге одржавање штампача и репарација тонера JN 1.2.5/2020 (04/20) Набавка услуге одржавање информационог система "Хелиант" Набавка материјала за зубну технику са услугом израде протезе Набавка лекова ван централизованих јавних набавки БР.1.1.8 (01/20)

Јавне набавке - 2019
Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, поновљенипоступак за партију 3, ЈН бр. 1.2.6/2019.

Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, поновљенипоступак за партију 3, ЈН бр. 1.2.6/2019.

Kонкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Поновљени поступак за партију 3

Ситан медицински инвентар, поновљени поступак за партију 9, JN br. 1.1.12/2019 Nабавка медицинског потрошног материјала Jn 1.1.14/2019 Пружање услуга стручног надзора над грађевинским радовима на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта здравствене заштите – Дом здравља Ваљево кат.парц.бр. 6586/1 КО Ваљево JN 1.2.11/2019

Пружање услуга стручног надзора над грађевинским радовима на адаптацији, санацији и инвестиционом одржавању објекта здравствене заштите – Дом здравља Ваљево кат.парц.бр. 6586/1 КО Ваљево JN 1.2.11/2019

Kонкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Nabavka nameštaja, JN br. 1.1.13/2019 Mедицинска опрема партија 10 - уз сонда за апарат VOLUSON P6, Jn 1.1.3/2019 Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала, JN br. 1.2.6/2019 Ситан медицински инвентар ЈН бр. 1.1.12/2019 Услуге медицинских лабораторија, Jн 1.2.2/2019 Mедицински потрошни материјал за стоматологију - Анестетици

Mедицински потрошни материјал за стоматологију, партија 12- Анестетици

Kонкурсна документација Обавештење о покретању поступка

Медицинска опрема, ЈН бр.1.1.3/2019 Медицински потрошни материјал за стоматологију ЈН бр. 1.1.7/2019 Набавка канцеларијског материјала ЈН бр 1.1.10/2019 Средства за одржавање хигијене ЈН бр. 1.1.6/2019 Јн бр. 1-1-9/2019 – Набавка енергената Јн бр. 1-2-9/2019 – Услуге одлагања и уништавања медицинског отпада - поновљени поступак

Јн бр. 1-2-9/2019 – Услуге одлагања и уништавања медицинског отпада - поновљени поступак

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору

Јн бр. 1-1-15/2019 – Пнеуматици са уградњом и балансирањем и акумулатори са уградњом

Јн бр. 1-1-15/2019 – Пнеуматици са уградњом и балансирањем и акумулатори са уградњом

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-2-4/2019 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

Јн бр. 1-2-4/2019 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

позив конкурсна документација конкурсна документација измена
питање 1 питање 2
обавештење о продужењу рока
обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-2-10/2019 – Услуге измене и допуне пројектне документације Јн бр. 1-2-1/2019 – Осигурање имовине и лица Јн бр. 1-1-8/2019 – Лекови са листе Јн бр. 1-2-9/2019 – Услуге одлагања и уништавања медицинског отпада Јн бр. 1-1-5/2019 – Набавка рачунара Јн бр. 1-2-3/2019 – Одржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова

Јн бр. 1-2-3/2019 – Одржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-1-2/2019 – Набавка моторних возила Јн бр. 1-2-5/2019 – услуге одржавања информационог система "Heliant" протеза Јн бр. 1-1-4/2019 – Материјал за зубну технику са услугом израде протеза

Јн бр. 1-1-4/2019 – Материјал за зубну технику са услугом израде протеза

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима

Јавне набавке - 2018Јн бр. 1-1-18/2018 – Набавка новог и поправка постојећег намештаја Јн бр. 1-1-17/2018 – Набавка ситема за откривање пожара са уградњом Јн бр. 1-2-10/2018 – Услуге израде Плана заштите од пожара, Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Јн бр. 1-2-10/2018 – Услуге израде Плана заштите од пожара, Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

позив конкурсна документација
питање 1
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-2-9/2018 – Услуге медицинске лабораторије Јн бр. 1-1-15/2018 – Медицински потрошни материјал Јн бр. 1-1-12/2018 – Радна одећа и обућа - поновљени поступак за партију 2

Јн бр. 1-1-12/2018 – Радна одећа и обућа - поновљени поступак за партију 2

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-2-8/2018 – Мере очувања и унапређења репродуктивног здравља младих

Јн бр. 1-2-8/2018 – Мере очувања и унапређења репродуктивног здравља младих

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученим уговорима
Јн бр. 1-1-12/2018 – Радна одећа и обућа Јн бр. 1-1-13/2018 – Ситан медицински инвентар Јн бр. 1-1-14/2018 – Набавка намештаја Јн бр. 1-1-16/2018 – Средства за одржавање хигијене Јн бр. 1-1-6-2/2018 – Средства за одржавање хигијене Јн бр. 1-2-7/2018 – Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала

Јн бр. 1-2-7/2018 – Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала

позив конкурсна документација питање 1
питање 2
питање 3
конкурсна документација измена
одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1-2-6/2018 – Услуге одржавања информационих система Јн бр. 1-3-1/2018 – Aдаптација просторије за инсталацију рентген апарата

Јн бр. 1-3-1/2018 – Aдаптација просторије за инсталацију рентген апарата

позив конкурсна документација одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1-1-3-II/2018 – Mедицинска опрема Јн бр. 1-1-7/2018 – Mедицински потрошни материјал за стоматологију – поновљене партије 5,6, 9 и 10 Јн бр. 1-1-10/2018 – Kанцеларијски материјал Јн бр. 1-2-5/2018 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

Јн бр. 1-2-5/2018 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала – поновљени поступак за партије 1 и 4

позив конкурсна документација одлука о додели уговора 1
Јн бр. 1-1-3/2018 – Mедицинска опрема Јн бр. 1-1-6/2018 – Средства за одржавање хигијене

Јн бр. 1-1-6-1/2018 – Средства за одржавање хигијене, поновљени поступак за партије 1,2 и 5

позив конкурсна документација одлука о додели уговора 1 одлука о додели уговора 2
Јн бр. 1-1-9/2018 – Набавка енергената Јн бр. 1-1-7/2018 – Mедицински потрошни материјал за стоматологију Јн бр. 1-2-6/2018 – Услуге одржавања информационих система Јн бр. 1-2-5/2018 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

Јн бр. 1-2-5/2018 – Сервисирање и одржавање возила са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала

позив конкурсна документација саобраћајне дозволе одлука о додели уговора обавештење о обустави поступка
Јн бр. 1-1-6/2018 – Средства за одржавање хигијене Јн бр. 1-2-2/2018 – Oсигурање имовине и лица Јн бр. 1-1-8/2018 – Набавка лекова са листе Јн бр. 1-2-1/2018 – Физичко обезбеђењe Дома здравља Ваљево Јн бр. 1-1-2/2018 – Набавка возила Јн бр. 1-2-4/2018 –Oдржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова

Јн бр. 1-2-4/2018 –Oдржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1-2-3/2018 – Лабораторијске анализе Јн бр. 1-1-5/2018 – Набавка рачунара Јн бр. 1-1-4/2018 – Набавка материјал за зубну технику са услугом израде протеза

Јн бр. 1-1-4/2018 – Набавка материјал за зубну технику са услугом израде протеза

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке - 2017


Јн бр. 1-14/2017 – Набавка путничког возила Јн бр. 1-12/2017 – Медицински потрошни материјал Јн бр. 2-11/2017 – Кречење централног објекта Дома здравља и постављање подова

Јн бр. 2-11/2017 – Кречење централног објекта Дома здравља и постављање подова

позив конкурсна документација измена конкурсне документације питање 1 одлука о додели уговора
Јн бр. 1-11/2017 – Набавка рачунара Јн бр. 1-13/2017 – Путничко возило Јн бр. 2-8/2017 – Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала

Јн бр. 2-8/2017 – Сервисирање и одржавање медицинске опреме са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала

позив конкурсна документација питање 1 питање 2 питање 3 одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1/2017 – Извођење грађевинских радова на санацији дела крова на објектуслужбе за стоматолошку здравствену заштиту ваљево

Јн бр. 1/2017 – Извођење грађевинских радова на санацији дела крова на објектуслужбе за стоматолошку здравствену заштиту ваљево

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1-9/2017 – канцеларијски материјал Јн бр. 2-7/2017 – Превоз запослених

Јн бр. 2-7/2017 – Превоз запослених

позив конкурсна документација
Јн бр 1-8/2017 Енергенти Јн бр. 2-4/2017 Сревисирање и одржавање возила Јн бр.2-1-2/2017 Осигурање имовине и лица – поновљене партије Јн бр. 2-6/2017, Кречење централног објекта Дома здравља Ваљево и постављање подова

Јн бр. 2-6/2017, Кречење централног објекта Дома здравља Ваљево и постављање подова

позив конкурсна документација
питање 1 питање 2 обавештење о закљученом уговору
Јн бр. 1-7/2017 медицински и потрошни материјал за стоматологију

Јн бр. 1-7/2017 медицински и потрошни материјал за стоматологију

позив конкурсна документација одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
ЈН бр. 2-5/2017, Одржавање информационих система Јавна набавка лекова са листе, Јн бр. 1-6/2017 Набавка медицинске опреме, Јн бр. 1-3/2017 Осигурање имовине и лица јн бр. 2-1/2017 Набавка услуге лабораторијских анализа ЈН бр. 2-2-1/2017 Јавна набавка средстава за одржавање хигијене, ЈН бр. 1-5/2017 Лабараторијске анализе, ЈН бр. 2-2/2017 Oдржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова, ЈН бр. 2-3/2017

Oдржавање и поправка штампача уз обезбеђивање резервних делова, ЈН бр. 2-3/2017

позив конкурсна документација
одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Maтеријал за зубну технику са услугом израде протеза, ЈН бр. 1-4/2017 Набавка возила, ЈН бр. 1-2/2017

Јавне набавке - 2016Израда пројеката за реконструкцију објеката Дома здравља, ЈН бр. 2-16-2016 Набавка два путничка возила, ЈН. бр.1-18/2016 Nabavka medicinskih aparata i opreme, JN br. 1-17/2016 Krečenje centralnog objekta Doma zdravlja i postavljanje podova, JN br. 2-12/2016 Nabavka nameštaja, JN br. 1-8/2016 Održavanje medicinske opreme proizvođača Carestream medicinski laser printer DV6800 i dentalni rentgen CS8000, JN.br. 2-15/2016

Održavanje medicinske opreme proizvođača Carestream medicinski laser printer DV6800 i dentalni rentgen CS8000 JN.br. 2-15/2016

позив конкурсна документација одлука о додели уговора обавештење о закљученом уговору
Servisiranje i popravka centralne klime DAIKIN, JN br. 2-14/2016 Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže i sanacija toaleta, JN br. 2-13/2016 Javna nabavka medicinskog i potrošnog materijala. Jn. br. 1-15/2016 Nabavka, servisiranje i održavanje medicinskih aparata sa obezbeđivanjem rezervnih delova ( partije 1 i 8), JN 1-10/2016-2

Nabavka, servisiranje i održavanje medicinskih aparata sa obezbeđivanjem rezervnih delova ( partije 1 i 8), JN 1-10/2016-2

позив конкурсна документација одлука о додели уговора
Servisiranje i održavanje medicinske opreme sa obezbedjivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, JN br. 2-10/2016 Nabavka - radne uniforme, JN br. 1-13/2016 Nabavka softvera, JN br. 1-12/2016 Nabavka specijalističko konsultativnih usluga, JN br. 2-9/2016 Nabavka kancelarijskog materijala, JN br. 1-11/2016 Nabavka računara, JN br. 1-10/2016 Nabavka usluge održavanja informacionog Sistema Stomis, JN br. B-20/2016

Nabavka usluge održavanja informacionog Sistema Stomis, JN br. B-20/2016

позив конкурсна документација одлука о додели уговора
Nabavka labaratorijskih analiza, JN br. 2-3-3/2016

Nabavka labaratorijskih analiza, JN br. 2-3-3/2016

обавештење о закљученом уговору
Nabavka putničkog vozila, JN br. 1-9/2016 Prevoz zaposlenih, JN br. 2-8/2016 Nabavka energenata, jn. br. 1-6/2016 Nabavka održavanje i popravke centralnog objekta Doma zdravlja, jn. br. 2-5/2016 Nabavka servis i održavanje automobile sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, jn br. 2-7/2016

Nabavka servis i održavanje automobile sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, jn br. 2-7/2016

позив конкурсна документација питање 1 kopija dozvola обавештење о закљученом уговору
Nabavka sredstava za održavanje higijene, JN br. 1-7/2016 Nabavka laboratoriskih analiza, JN br. 2-3-2/2016 Nabavka medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju, jn br. 1-4/2016

Nabavka medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju, jn br. 1-4/2016

/ позив конкурсна документација obaveštenje o zaključenom uovoru
Nabavka sitnog medicinskog inventara, jn br. 1-5/2016 Nabavka medicinskih aparata, jn br. 1-3/2016 Nabavka usluge održavanja informacionih sistema, jn br. 2-6/2016 Nabavka lekova sa liste, jn br. 1-16/2016 Osiguranje imovine i lica, jn br. 2-2/2016 Radovi na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže i sanacija sanitarnih čvorova, jn br. 1/2016 Održavanje i popravka štampača uz obezbeđivanje rezervnih delova, jn br. 2-4/2016

Održavanje i popravka štampača uz obezbeđivanje rezervnih delova, jn br. 2-4/2016

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Materijal za zubnu tehniku sa uslugom izrade proteza, jn br. 1-2/2016 Nabavka laboratorijskih analiza, jn br. 2-3/2016 Fizičko tehničko obezbeđenje Doma zdravlja Valjevo, JN br. 2-1/2016

Јавне набавке - 2015Nabavka nabavka sanitetskog vozila sa opremom, JN br. 23/2015

Nabavka nabavka sanitetskog vozila sa opremom, JN br. 23/2015

позив конкурсна документација
Nabavka usluge sanacije sanitarnih čvorova centralnog objekta Doma zdravlja, JN br. 22/2015

Nabavka usluge sanacije sanitarnih čvorova centralnog objekta Doma zdravlja, JN br. 22/2015

позив конкурсна документација
Nabavka usluge građevinskog održavanja objekta Службе za stomatološku zdravstvenu zaštitu, JN br. 20/2015

Nabavka usluge građevinskog održavanja objekta Службе za stomatološku zdravstvenu zaštitu, JN br. 20/2015

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Nabavka medicinskog I potrošnog materijala, JN br. 21/2015 обавештење о закљученом уговору, JN br. 19/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 19/2015

obaveštennje
Извођење грађевинских радова на реконструкцији дела крова на објекту Службе за стоматолошку здравствену заштиту Ваљево , JN br. 14/2015

Извођење грађевинских радова на реконструкцији дела крова на објекту Службе за стоматолошку здравствену заштиту Ваљево , JN br. 14/2015

позив конкурсна документација
Odluka o izmeni ugovora, JN br. 08/2015

Odluka o izmeni ugovora, JN br. 08/2015

odluka
обавештење о закљученом уговору, JN br. 11/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 11/2015

obaveštennje
обавештење о закљученом уговору, JN br. 17/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 17/2015

obaveštennje
Nabavka specijalističko konsultativnih usluga, JN br. 17/2015

Nabavka specijalističko konsultativnih usluga, JN br. 17/2015

позив конкурсна документација
Nabavka sredstava za održavanje higijene, JN br. 11/2015

Nabavka sredstava za održavanje higijene, JN br. 11/2015

позив a конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JN br. 07/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 07/2015

obaveštennje
Nabavka kancelarijskog materijala, JN br. 15/2015

Nabavka kancelarijskog materijala, JN br. 15/2015

позив конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JN br. 12/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 12/2015

obaveštennje
Podaci o dodeli ugovora, JN br. 16/2015

Podaci o dodeli ugovora, JN br. 16/2015

obaveštennje
Usluga održavanja informacionog Sistema “Stomis”, JN br. 16/2015

Usluga održavanja informacionog Sistema “Stomis”, JN br. 16/2015

позив конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 4/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 4/2015

obaveštennje
обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 13/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 13/2015

obaveštennje
обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 10/2015

обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 10/2015

obaveštennje
Materijal za održavanje objekata – ponovljene partije, JN br. 04-01/2015

Materijal za održavanje objekata – ponovljene partije, JN br. 04-01/2015

позив конкурсна документација
Servisiranje i održavanje vozila, JN br. 12/2015

Servisiranje i održavanje vozila, JN br. 12/2015

позив конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 04/2015

обавештење о закљученом уговору, JNMV br. 04/2015

obaveštennje
Usluge prevoza zaposlenih, JN br. 13/2015 обавештење о закљученом уговору, JN br. 06/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 06/2015

obaveštennje
Nabavka usluge održavanja softvera, JN br. 09/2015

Nabavka usluge održavanja softvera, JN br. 09/2015

позив конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JN br. 01/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 01/2015

obaveštennje
обавештење о закљученом уговору, JN br. 05/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 05/2015

obaveštennje
Nabavka materijala za održavanje objekata, JN br. 04/2015

Nabavka materijala za održavanje objekata, JN br. 04/2015

позив конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору, JN br. 03/2015

обавештење о закљученом уговору, JN br. 03/2015

obaveštennje
Nabavka medicinskih aparata, JN br. 06/2015 Održavanje I popravka štampača uz obezbeđivanje rezrevnih delova, JN br. 05/2015

Održavanje I popravka štampača uz obezbeđivanje rezrevnih delova, JN br. 05/2015

позив конкурсна документација
Nabavka laboratorijskih analiza, JN br. 03/2015 Nabavka materijala za zubnu tehniku sa uslugom izrade proteza, JN br. 02/2015

Nabavka materijala za zubnu tehniku sa uslugom izrade proteza, JN br. 02/2015

позив конкурсна документација
Nabavka usluga fizičko tehničkog obezbeđenja Дом здравља Ваљево, JN br. 01/2015

Nabavka usluga fizičko tehničkog obezbeđenja Дом здравља Ваљево, JN br. 01/2015

позив конкурсна документација
Nabavka medicinskog i potrošnog materijala, JN br. 26/2014 Javna nabavka lekova sa liste, JN br. 05/2014 Javna nabavka usluga popravke i održavanje medicinskih aparata različitih proizvođača, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, JN br. 23/2014

Javna nabavka usluga popravke i održavanje medicinskih aparata različitih proizvođača, sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, JN br. 23/2014

позив конкурсна документација odgovor 1 обавештење о закљученом уговору
Javna nabavka radne odeće, JN br. 24/2014 Javna nabavka energenata - mazuta i lož ulja za grejanje, JN br. 21a/2014 Javna nabavka Servis i održavanje automobile sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, JN br. 22/2014

Javna nabavka Servis i održavanje automobile sa obezbeđivanjem rezervnih delova i potrošnog materijala, JN br. 22/2014

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Javna nabavka usluge tekućeg održavanja i popravke objekata Doma zdravlja Valjevo, JN br. 16/2014

Javna nabavka usluge tekućeg održavanja i popravke objekata Doma zdravlja Valjevo, JN br. 16/2014

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Javna nabavka računarske opreme, JN br. 12/2014 Javna nabavka usluge tehničkog održavanja doma zdravlja, JN br. 13/2014 Javna nabavka usluge prevoza zaposlenih, JN br. 20/2014

Javna nabavka usluge prevoza zaposlenih, JN br. 20/2014

позив конкурсна документација
Javna nabavka medicinske opreme, JN br. 18/2014 Javna nabavka sredstava za održavanje higijene, JN br. 14/2014 Javna nabavka medicinskog informacionog sistema, JN br. 1-3/2014 Javna nabavka kancelarijskog materijala, JN br. 15/2014 Javna nabavka medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju, JN br. 9/2014

Javna nabavka medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju , JN br. 9/2014

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Javna nabavka opreme sa klimatizaciju sa ugradnjom Javni poziv za nabavku laboratorijskih analiza Javni poziv za nabavku medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju Javni poziv za servis stomatoloških aparata

Javni poziv za nabavku medicinskog i potrošnog materijala za stomatologiju, JN br. 9/2014

позив конкурсна документација одлука о обустави поступка javne nabavke
Javni poziv za nabavku lekova sa liste Javni poziv za nabavku materijala za zubnu tehniku Javni poziv za nabavku usluge održavanja i popravke štampača uz obezbeđivanje rezervnih delova

Javni poziv za nabavku usluge održavanja i popravke štampača uz obezbeđivanje rezervnih delova, JN br. 4/2014

позив конкурсна документација обавештење о закљученом уговору
Javni poziv za nabavku dva putnička vozila Javni poziv za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja Дом здравља Ваљево

Javni poziv za nabavku usluge fizičko tehničkog obezbeđenja Дом здравља Ваљево, JN br. 1/2014

позив конкурсна документација
Javni poziv za nabavku sanitetskog vozila bez opreme < Javni poziv za nabavku sanitetskog i potrošnog materijala

Javni poziv za nabavku sanitetskog i potrošnog materijala, JN br. 18/2013

позив конкурсна документација pitanja i odgovori
Javni poziv za popravku aparata Stomatološke službe Javni poziv za nabavku aparata

Javni poziv za nabavku aparata, JN br. 16/2013

позив конкурсна документација
Javna nabavka energenata Nabavka usluge redovnog i vanrednog održavanja vozila

Nabavka usluge redovnog i vanrednog održavanja vozila uz obezbeđivanje rezervnih delova, JN br. 12/2013

позив конкурсна документација produženje roka pitanja i odgovori обавештење о закљученом уговору
<