Gradsko veće usvojilo Program rada Doma zdravlja za 2016. godinu

Gradsko veće je na sednici održanoj prošle nedelje, između ostalog, usvojilo i Program rada Doma zdravlja Valjevu za 2016. godinu, koji će Grad iz budžeta finansirati sa 16,2 miliona dinara. Obrazlažući gradskim većnicima Program rada direktor Zaven der Hazarjan je, pored redovnih aktivnosti Doma zdravlja, izdvojio sprovođenje Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti realizacijom (između ostalog) najmanje dve akcije „Medicinskog sela“, zatim unapređenje mrtvozorske službe i rada Саветовалишта za dijabetes. Od značajnijih investicionih radova istako je da se nastavlja se sa adaptacijom prostora dela Stomatologije za potrebe Службе za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, otvaranje ambulante u Divcima i ambulante u zgradi OŠ „Milovan Glišić“, nakon preseljenja u novi objekat od septembra.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2016. godinu Domu zdravlja Valjevo je opredeljen iznos od 16.246.560 dinara. Ova sredstva su namenski opredeljena za: tekuće popravke i održavanje u iznosu od 4.450.000 dinara, materijal u iznosu od 1.253.760 dinara, mašine i opremu vrednosti 9.542.800 dinara i nematerijalnu imovinu u iznosu od 1.000.000 dinara. Planirano je da se kroz tekuće popravke i održavanje nastavi zamena vodovodne i kanalizacione mreže u zgradi Doma zdravlja u Službi za zdravstvenu zaštitu dece, Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i Službi za hitnu medicinsku pomoć. S obzirom da zamena podova u ordinacijama i hodnicima nije rađena od kada je Dom zdravlja izgrađen, u ovoj godini za tu namenu planirano je 1.950.000 dinara.

U finansijskom planu za 2016. godinu predviđena je nabavka nameštaja za opremanje osam novih ordinacija na drugom spratu zgrade Stomatologije, ali i za zamenu dotrajalog nameštaja (stolovi i stolice) u većem delu ordinacija u Domu zdravlja. Дом здравља Ваљево na nivou primarne zdravstvene zaštite nema aparat za sterilizaciju-autoklav, pri čemu se ta vrsta usluga obezbeđuje preko Opšte bolnice Valjevo. Nabavkom sterilizatora rešio bi se dugoročno ovaj problem i odliv sredstava po ovom osnovu. Planirani sterilizator je zapremine 75-100 litara i dovoljan za potrebe ustanove.

Programom prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Gradu Valjevu koji će se sprovoditi u 2016. godini opredeljeno je 2.746.560 dinara za nabavku potrošnog materijala (trake za merenje glikemije, holesterola i triglicerida), aparata za merenje tenzije, tri mobilna EKG aparata, tri vage i dva lap top računara.

Ukupno planirana sredstva od strane RFZO-a su 411.945.000 dinara. Dom zdravlja planira da u 2016. godini ostvari sopstvene prihode u iznosu od 27.430.000 dinara. Ukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznose 463.221.560 dinara i u istom iznosu su planirani rashodi i izdaci. Sopstveni prihodi koje Дом здравља Ваљево ostvaruje su prihodi po osnovu pružanja stomatoloških usluga koje nisu ugovorene od strane RFZO-a već se ostvaruju na tržištu, prihodi po osnovu pružanja konsultativnih pregleda i pružanja usluga iz oblasti specifične zdravstvene zaštite (prethodni i periodični pregledi, izdavanje lekarskih uverenja za zaposlene, izdavanje uvernja za vozačke dozvole, sistematski pregledi i drugo).